Budżet 2012 przyjęty

utworzono: 2011-12-22 13:37
— w kategorii: ,

Przy czternastu głosach za, jednym przeciw i dwóch wstrzymujących się, radni przyjęli dzisiaj budżet miasta na 2012 rok. Zgodnie z uchwałą, dochody oraz wydatki miasta zostały ustalone na poziomie odpowiednio 366,5 i 355,2 mln zł. Wcześniej projekt budżetu został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach.

Nowa ustawa o finansach publicznych jest restrykcyjna w planowaniu i wydatkowaniu środków publicznych. Od 2011 roku przepisy wymagają zachowania zasady, aby wydatki bieżące nie były wyższe od dochodów bieżących. Projekt budżetu miasta spełnia tą zasadę. W wytycznych do planowania budżetu na 2012 r. prezydent zobowiązał dysponentów do opracowania projektów planów wydatków w kwotach stanowiących 97 % limitów wydatków z roku 2011.

- Projekt budżetu na 2012 r. jest poprawny, choć nie zaspakaja wszystkich potrzeb, których jest zawsze więcej niż możliwości, czyli w tym przypadku dochodów, do ich zaspokojenia. Dlatego właśnie racjonalizacja wydatków i utrzymanie dyscypliny wydatkowej wydają się być najlepszą receptą na realizację celów miasta. Najważniejsze, że projekt budżetu pozwala na bieżące funkcjonowanie miasta oraz kontynuację inwestycji - wyjaśnia prezydent Paweł Silbert. - Projekt budżetu na 2012 r. opracowano przy licznych ryzykach zewnętrznych, zwłaszcza niepewności tempa wzrostu gospodarczego kraju. Absorpcja środków europejskich w roku 2012 też nie daje wielkich nadziei na wzrost dochodów. Deklaruję jednak, że w trakcie roku budżetowego, będę czynił starania aby pozyskać dodatkowe wpływy do budżetu, gdyż katalog dochodów gmin nie zmienił się od lat, a nowych zadań, które mają realizować samorządy, stale przybywa.

W budżecie miasta zabezpieczono środki m.in. na remonty bieżące i modernizację dróg w mieście. Przeznaczona na to kwota prawie 38 mln zł wydana zostanie głównie na inwestycje kontynuowane tj. budowę Drogi Współpracy Regionalnej oraz budowę dróg w rejonie Szybu Piłsudski w ramach „Gospodarczej Bramy Śląska”. Nastąpi też zakończenie finansowania projektu Miasto Twarzą do Autostrady. W budżecie zapewniono także środki na objęcie wyższych udziałów w Spółce MPWiK za kwotę 11 mln zł co spowoduje, że będzie można kontynuować inwestycje z zakresu gospodarki wodno-ściekowej.

Ponadto ze środków budżetowych zostanie dofinansowana m.in. budowa "Central Parku" oraz termomodernizacja obiektów oświatowych, które to inwestycje otrzymały dotacje ze źródeł zewnętrznych. Dzięki dofinansowaniu w kwocie ponad 16 mln zł w roku 2012 miasto zmodernizuje także jaworznicki Rynek. Aby nadal poprawiać bezpieczeństwo w mieście, w ramach budżetu utrzymano również finansowanie 12 etatów funkcjonariuszy kontraktowych Policji oraz pracę w godzinach nadgodzinach dla mundurowych w ramach programu „Tarcza”. Z kolei dla ochrony zdrowia ważne będą wydatki zaplanowane m.in. na dotacje dla samodzielnych publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej.