Prezydent otrzymał absolutorium

utworzono: 2012-06-28 15:48
— w kategorii: , ,

Radni Rady Miejskiej przyjęli na dzisiejszej sesji sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 rok i udzielili Prezydentowi Miasta absolutorium.

Komisja Rewizyjna zbadała gospodarkę finansową miasta i przeanalizowała sprawozdanie finansowe, a następnie sformułowała wniosek o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta, który pozytywnie zaopiniowała Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach.

- Budżet 2011 był budżetem trudnym. Przyszło nam bowiem poruszać się w okresie nie najlepszej sytuacji makroekonomicznej, w dobie światowego kryzysu. Te wszystkie czynniki zewnętrzne miały wpływ na nasze miasto, co można było zauważyć chociażby w obszarze obrotu nieruchomościami - mówił podczas prezentacji sprawozdania Prezydent Miasta Paweł Silbert. - Patrząc jednak na budżet całościowo muszę przyznać, że jestem zadowolony z jego realizacji. Nie zrezygnowaliśmy z kursu obranego kilka lat temu, który zakłada znaczne nakłady na inwestycje.

Uchwalony budżet miasta Jaworzna na 2011 r. wynosił odpowiednio:

  • po stronie dochodów – 361 mln zł
  • po stronie wydatków – 348,6 mln zł

Dzięki temu, że ubiegły rok był korzystnym w pozyskiwaniu dodatkowych dochodów, w wyniku zmian w budżecie dochody zwiększono ogółem o kwotę 56,2 mln zł. W wyniku starań miasto otrzymało z budżetu państwa 42,7 mln zł, dotacji celowych na własne inwestycje. Ponadto z rezerwy subwencji ogólnej Minister Finansów przyznał dla Jaworzna 11 mln zł, na własne inwestycje drogowe.

Plan dochodów po zmianach - na 31 grudnia 2011 r. - wynosił 417,2 mln zł natomiast dochody wykonane to kwota 406,7 mln zł, co stanowi 97,4 % założeń rocznych.

- To dobry wynik realizacji dochodów - mówił podczas sesji prezydent Paweł Silbert. - Szczególnie dobrze wykonano dochody własne gminy i powiatu. Zaplanowane podatki i opłaty lokalne wymierzano i pobierano skutecznie.

W roku 2011 przybyło w naszym mieście 2.373 podatników podatków lokalnych, a urząd wydał 35.648 decyzji administracyjnych w zakresie podatków i opłat lokalnych. Warto zaznaczyć, że przy tak dużej ilości decyzji odnotowano zaledwie jedno – nieskuteczne – odwołanie.

Oczywiście wśród podatników są też niestety tacy, którzy zalegają z zapłatą należności dla gminy. Łączne należności wymagalne miasta na 31 grudnia 2011 roku to kwota ponad 65,5 mln zł. Znaczną część tych należności stanowią zaległości w podatkach i opłatach lokalnych, a także zaległości z tytułu czynszów za najem i dzierżawę. Część zaległości miasto zabezpieczyło w formie hipoteki na nieruchomościach podatników, natomiast w stosunku do dłużników będących w upadłości miasto zgłosiło wierzytelności do masy upadłościowej.

Wykonanie założeń rocznych pozwoliło miastu terminowo realizować przyjęte zadania. Zaplanowane wydatki wykonano w 95,3 % założeń rocznych. Niemal 1/3 (30,2%) wydatków poniesionych ogółem w zeszłym roku miasto przeznaczyło na zadania inwestycyjne. Wśród najważniejszych warto wymienić:

  • budowę Drogi Współpracy Regionalnej,
  • przebudowę DK 79 w ramach III etapu MTdA,
  • budowę dróg gminnych w Gospodarczej Bramie Śląska,
  • inwestycje w zakresie informatyki,
  • inwestycje w obiektach szkolnych,
  • kontynuację modernizacji Szpitala Wielospecjalistycznego,
  • budowę boiska w ramach programu Orlik 2012.

- W mojej ocenie budżet wykonano prawidłowo i dlatego chcę podziękować podległym służbom za skuteczną realizację zadań i realizację budżetu miasta w roku 2011 - podsumował prezydent Silbert.