Sesja Rady Miejskiej

utworzono: 2010-08-25 10:28
— w kategorii:

Już w najbliższy czwartek - 26 sierpnia, o godz. 9:00, w sali obrad Urzędu Miejskiego odbędzie się sesja Rady Miejskiej. W planowanym porządku obrad znalazły się 22 punkty. Podobnie jak w poprzednich miesiącach, sesję będzie można oglądać na żywo na miejskiej stronie internetowej.

Pełna lista spraw, którymi zajmą się Radni przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie i ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Jaworzna za pierwsze półrocze 2010 roku.
 4. Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury w Jaworznie za pierwsze półrocze 2010 r.
 5. Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Jaworznie za pierwsze półrocze 2010 r.
 6. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie oraz jego tekstu jednolitego.
 7. Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 r. miasta Jaworzna.
 8. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyznania dyplomu honorowego „Za zasługi dla miasta Jaworzna” Pani Teresie Smyl.
 9. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyznania dyplomu honorowego „Za zasługi dla miasta Jaworzna” Pani Marii Pieczara.
 10. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Jaworznie w 2010 r.
 11. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie projektu „Zrób coś dla siebie – rozwój zawodowy i społeczny osób niepełnosprawnych wzrokowo”.
 12. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej – plac Rynek Mały położonej na terenie Gminy Miasta Jaworzna i wyłączenia jej z użytkowania.
 13. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gminnych nr nr 59/9 i 154/2 w obr. geod.45 m. Jaworzna, na rzecz Enion Spółka Akcyjna.
 14. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gminnych, zabudowanych stacjami transformatorowymi, na rzecz Enion Spółka Akcyjna.
 15. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Jaworznickie Centrum Medyczne” w Jaworznie.
 16. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie częściowej zmiany uchwały nr XLVI/621/2010 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie przystąpienia do zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jaworzna.
 17. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmiany uchwały nr XXII/266/2008 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pszczelnik” w Jaworznie.
 18. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie wystawienia weksla in blanco jako zabezpieczenia realizacji umowy warunkowej.
 19. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie złożenia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z 7 lipca 2010 r. sygnatura : NP/II/0911/236/10, stwierdzające nieważność uchwały Nr XLV/594/2010 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta miasta Jaworzna, w części dotyczącej zatwierdzenia taryfy określonej w punkcie 7.2 Upusty handlowe oraz w pkt. 7.3 Regulamin upustów handlowych, stosowanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. załącznika do uchwały.
 20. Informacja Prezydenta Miasta o międzysesyjnej działalności.
 21. Interpelacje i wnioski radnych.
 22. Wnioski mieszkańców.