Jaworznickie Szkolne Kluby Przedsiębiorczości - Marzenia - Wiedza - Sukces

kapital_UE

 

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

„Człowiek - najlepsza inwestycja”

 

Projekt pod nazwą „Jaworznickie Szkolne Kluby Przedsiębiorczości – Marzenia-Wiedza-Sukces” został złożony w marcu 2009 r. w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Marszałka Województwa Śląskiego w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

czloweik_najlepsza_inwestycjaProjekt polega na organizacji zajęć pozalekcyjnych (kół zainteresowań) ukierunkowanych na rozwój jednej z kompetencji kluczowych – przedsiębiorczości. Zajęcia są prowadzone w formie „Szkolnych Klubów Przedsiębiorczości”. Ponadto w ramach projektu, zostaną podjęte inne działania takie, jak: szkolenie nauczycieli z zakresu przedsiębiorczości, wydanie publikacji, organizacja konferencji podsumowującej projekt oraz konkurs dla uczestników klubów (po zakończeniu realizacji zajęć pozalekcyjnych).

Grupę docelową projektu będą stanowić uczniowie jaworznickich szkół podstawowych i gimnazjów (w sumie co najmniej 420 osób) oraz nauczyciele. W każdej szkole zostanie utworzona jedna minimum 15-osobowa grupa uczniów, którzy będą uczęszczać na zajęcia pozalekcyjne. Wyjątek stanowią Zespoły Szkół oraz SOSW, gdzie zostaną utworzone dwie grupy – jedna dla uczniów szkół podstawowych, a druga dla uczniów gimnazjów.

Celem projektu jest wszechstronny rozwój uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych ukierunkowany na kształtowanie postaw przedsiębiorczych, pogłębianie wiedzy ekonomicznej przygotowującej do aktywnej obecności w życiu społeczno-gospodarczym.

Okres realizacji projektu: 01.01.2010 – 31.10.2011
Całkowity koszt realizacji projektu: 444 138,88 zł
Wysokość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego: 444 138,88 zł

Szczegółowe informacje na temat Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki znajdują się na stronie:
www.efs.gov.pl


Strona poświęcona projektowi - www.jaworzno.pl/jskp/

logo Górnośląskiego Związku Metropolitarnego