Gospodarcza Brama Śląska

utworzono: 2008-12-22 13:57

Gospodarcza Brama Śląska Etap I – uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy Gospodarczej

logo

„Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby”

Projekt „Gospodarcza Brama Śląska etap I – Uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy Gospodarczej” znajduje się na liście projektów Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Realizowany jest w partnerstwie przez Gminy: Będzin, Czeladź, Sosnowiec oraz lidera projektu – Jaworzno.

Celem projektu jest uzyskanie wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej regionu śląskiego poprzez stworzenie infrastruktury dla rozwoju nowych przedsiębiorstw i usług służących osiągnięciu wzrostu gospodarczego i zwiększeniu zatrudnienia w nowych przedsiębiorstwach, rozwój technologiczny i innowacyjny, restrukturyzacja i dywersyfikacja działalności gospodarczej, zagospodarowanie terenów o różnorodnym pochodzeniu i charakterze (typu „greenfield” i „brownfield”).

Projekt polega na kompleksowym uzbrojeniu w infrastrukturę 127,20 ha terenów niezagospodarowanych lub poprzemysłowych o wydzielonych zdywersyfikowanych polach inwestycyjnych różnej wielkości oraz przygotowaniu infrastruktury wsparcia biznesu.

Wartość całkowita projektu to 46,14 mln €, z czego 39,22 mln € to dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Jaworzno, w ramach Projektu realizuje dwa zadania:

Gospodarcza Brama ŚląskaZadanie 1: Infrastruktura służąca przedsiębiorcom, teren byłej kopalni Kościuszko

W wyniku realizacji Zadania uzbrojono w infrastrukturę 12,37 ha niezagospodarowanego terenu poprzemysłowego (pogórniczego) na obszarze po byłej Kopalni „Kościuszko”, zlokalizowanego w ścisłym centrum Jaworzna. Wybudowano 1,59 km drogi wraz z kanalizacją deszczową, sanitarną, teletechniczną oraz wodociągiem. W miejscu zdegradowanych przemysłowo obszarów w centrum miasta uzyskano gotowe do zagospodarowania, atrakcyjne gospodarczo tereny inwestycyjne o przeznaczeniu usługowym i centrotwórczym.

W 2009 r. wykonano i oddano do użytku całość infrastruktury, podpisano umowę o dofinansowanie projektu i złożono do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego wniosek o refundację poniesionych kosztów.

Wartość całkowita Zadania: 20 227 579,69 zł
Poziom dofinansowania: 13 331 997,77 zł

Zadanie 2: Infrastruktura służąca przedsiębiorcom - strefa Piłsudski, strefa Przemysłowa, strefa Jan Kanty

Bezpośrednim celem projektu jest uzyskanie w miejscu niezagospodarowanych i zdegradowanych przemysłowo obszarów strategicznych Jaworzna atrakcyjnych gospodarczo terenów inwestycyjnych o przeznaczeniu przemysłowym, usługowym i składowym.

Projekt zakłada uzbrojenie w infrastrukturę 75 ha terenów niezagospodarowanych lub poprzemysłowych (pogórniczych), zlokalizowanych na obszarze Miasta Jaworzna tj.:

  • Strefa Przemysłowa - teren przy ul. Wojska Polskiego;
  • Strefa Jan Kanty - obejmuje teren po KWK „Jan Kanty” przy ul. Grunwaldzkiej w rejonie os. Stałego;
  • Strefa Piłsudski - teren przy ul. Krakowskiej zlokalizowany w rejonie pogórniczej eksploatacji szybu „Piłsudski”.

Tereny te zostaną uzbrojone w podstawową infrastrukturę techniczną służącą przedsiębiorcom. Wybudowane zostanie 2,9 km dróg gminnych oraz 3,275 km kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami.

Wartość całkowita zadania: 40 050 248 zł
Poziom dofinansowania: 28 387 615,78 zł


Lokalizacja terenów inwestycyjnych uzbrajanych w ramach projektu

GBS

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

logo Górnośląskiego Związku Metropolitarnego