Szkoła przyjazna uczniom

utworzono: 2009-08-05 13:17

Szkoła przyjazna uczniom – remont i rozbudowa zaplecza do nauki w zakresie gastronomiczno‑hotelarskim w ZSP nr 4 w Jaworznie

baner

Wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Szkoła przyjazna uczniom – remont i rozbudowa zaplecza do nauki w zakresie gastronomiczno‑hotelarskim w ZSP nr 4 w Jaworznie został złożony w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Marszałka Województwa Śląskiego w ramach Działania 8.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego – Infrastruktura placówek oświaty, finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

24 czerwca 2009 roku w Katowicach, pomiędzy Województwem Śląskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego (pełniącym rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego) a Miastem Jaworzno, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Jaworzna została podpisana umowa o dofinansowanie przedmiotowego projektu.

Opisywany projekt polega na przebudowie istniejącego obiektu dydaktycznego i dobudowę części nowego segmentu szkoły. Powierzchnia zmodernizowanej części szkoły wraz z przebudowaną infrastrukturą techniczną (w tym sanitarną) wynosić będzie 370,20 m2, natomiast powierzchnia planowanej do budowy, nowej części szkoły będzie posiadać powierzchnię 278,20 m2. Projekt przewiduje zakup i instalację nowoczesnej technologii żywieniowej wraz z wyposażeniem w części gastronomicznej obiektu. Zostanie wykonanych szereg prac w zakresie instalacji elektrycznych. Zostanie wykonana nowa instalacja wodno‑kanalizacyjna i centralnego ogrzewania. Projekt zawiera również kompleksowy montaż elementów wentylacji wraz z oprzyrządowaniem w pracowniach nauki. Działania będą mieć kluczowe znaczenie dla rozwoju szkoły oraz będą zapewniały, poprzez wymieniony wyżej równy dostęp do nauki, ograniczenie występowania zjawiska „wykluczenia społecznego”.

Głównym celem projektu jest wzrost dostępności do nauki i poprawa warunków kształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym. Realizacja projektu zapewni równy dostęp do edukacji na odpowiednim poziomie dla uczniów z terenów wiejskich i miejskich.

Cele szczegółowe projektu:

 • stworzenie warunków do rozwoju społeczeństwa o wysokich kwalifikacjach zawodowych, poszukiwanych na rynku pracy,

 • wzrost dostępności do nauki i poprawa warunków kształcenia w ZSP nr 4 w Jaworznie,

 • likwidacja dysproporcji w zakresie wyposażenia pracowni w niezbędny sprzęt oraz pomocy naukowych pomiędzy placówkami nauki zawodu w województwie śląskim.

Etapy realizacji projektu:

 1. Wykonanie projektu budowlanego;
 2. Opracowanie studium wykonalności;
 3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;
 4. Roboty rozbiórkowe i roboty ziemne;
 5. Roboty budowlano – montażowe wraz z zagospodarowaniem;
 6. Technologia żywieniowa i wyposażenie – dostawa i montaż;
 7. Przebudowa kabla zasilającego i rury ochronne;
 8. Instalacja oświetleniowa i oświetlenie, instalacja zasilająca, gniazda wtyczkowe i siła;
 9. Instalacja odgromowa, instalacje towarzyszące;
 10. Instalacje wod.- kan.;
 11. Instalacja c.o.;
 12. Montaż elementów wentylacji wraz z oprzyrządowaniem;
 13. Promocja projektu;
 14. Nadzory branżowe;
 15. Rozliczenie projektu.

Okres realizacji projektu: lipiec 2009 – sierpień 2010

Wartość całkowita projektu: 2 590 487, 01 zł
Poziom dofinansowania: 2 201 913,95 zł
Wkład własny: 388 573,06 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

logo Górnośląskiego Związku Metropolitarnego