2008-08-08 12:10

Jaworznicki Park Przemysłowy

W 2005 roku projekt pn. „Inwestycje infrastrukturalne w obszarze Jaworznickiego Parku Przemysłowego – etap I” uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw. Projekt obejmował inwestycje infrastruktury technicznej na terenie Gminnej Strefy Aktywności Gospodarczej w części południowej „Węzła Jeleńskiego” - kompleks VII i przebudowę budynku administracyjno-biurowego po byłej Dyrekcji KWK „Jan Kanty” na Centrum Obsługi Przedsiębiorstw. Zgodnie z umową zawartą z Agencją Rozwoju Lokalnego S.A. w Jaworznie o powiernictwo inwestycyjno - finansowe, Gmina w roku 2005 przekazała środki finansowe w wysokości 444 370 zł, tytułem partycypacji w kosztach realizacji zadania.

2008-08-08 12:07

Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych

Projekt „Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych” został zgłoszony do dofinansowania w ramach działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i Transfer Wiedzy Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Koordynatorem projektu był: Główny Instytut Górnictwa, a partnerami: Politechnika Śląska, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Instytut Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk, Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., Katowicki Holding Węglowy S.A., Kompania Węglowa S.A., Południowy Koncern Energetyczny S.A., Miasto Gliwice, Miasto Jastrzębie Zdrój, Miasto Katowice, Miasto Rybnik, Miasto Tychy oraz Miasto Jaworzno.

2008-08-08 12:05

Budowa Centrali Miejskiej Biblioteki Publicznej

We wrześniu 2005 roku Miasto Jaworzno złożyło wniosek aplikacyjny o dofinansowanie projektu „Budowa Centrali Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie” w ramach działania 1.4 ZPORR – Rozwój Turystyki i Kultury. Projekt został pozytywnie zweryfikowany pod względem formalnym i merytorycznym. Regionalny Komitet Sterujący i Zarząd Województwa zdecydowały o nie przyznaniu wsparcia z powodu szczupłości środków w ramach działania. Projekt został umieszczony na liście rezerwowej.

2008-08-08 12:01

"Miasto Twarzą do Autostrady" - przebudowa DK 79 w Jaworznie

Misją projektu jest podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej miasta przez umożliwienie łatwego, szybkiego i bezkolizyjnego dostępu do autostrady A4 i drogi ekspresowej S1 oraz wzmocnienie układu drogowego śródmieścia.

2008-08-08 11:53

Monitoring wizyjny w jaworznickich szkołach

Obecnie rośnie potrzeba poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych oraz wzmocnienia działań profilaktycznych realizowanych w społeczności szkolnej. Wzrost liczby zachowań patologicznych wśród dzieci i młodzieży oraz wzrost liczby uczniów zagrożonych uzależnieniami, uczestniczących w grupach psychomanipulacyjnych, popełniających czyny karalne, skutkuje nasilaniem się agresji i przemocy. Opisane zjawiska coraz częściej przedostają się na teren szkoły.

2008-08-08 11:43

Wiedza i umiejętności kluczem do przyszłości

Wykształcenie jest podstawowym kryterium dającym szansę zdobycia pracy i pozwala na aktywne uczestnictwo w społeczeństwie wiedzy, zapewnia pomyślny rozwój osobisty i zawodowy oraz sprzyja spójności społecznej. W dniu 24 kwietnia 2007 roku Rada Ministrów, podjętą uchwałą, ustanowiła rządowy program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 r. „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”.

2008-08-08 11:23

Obóz dwóch totalitaryzmów - Jaworzno 1943-1956

Wniosek o dofinansowanie publikacji materiałów pokonferencyjnych pt „Obóz dwóch totalitaryzmów - Jaworzno 1943-1956” ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, Miasto Jaworzno złożyło w styczniu 2007 roku w ramach Programu Operacyjnego „Patriotyzm jutra”. Celem tego programu jest wspieranie cennych inicjatyw edukacyjnych, wychowawczych i artystycznych, które promują postawy patriotyczne oraz przypominają w ciekawy sposób o polskiej historii.

2008-08-08 11:06

Przygotowanie terenów inwestycyjnych MZTI

Przygotowanie terenów inwestycyjnych MZTI leżących przy węźle Jęzor wzdłuż Drogi Przemysłowej oraz przy węźle autostrady A4 w os. Jeleń - etap budowa infrastruktury technicznej (rowy odwadniające, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa) w północnej części Gminnej Strefy Aktywności Gospodarczej „Węzeł Jeleński” w Jaworznie

2008-08-08 11:01

Modernizacja nawierzchni ulicy Górniczej w Jaworznie

Modernizacja nawierzchni ul. Górniczej w Jaworznie wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obszarze koncentracji działalności przemysłowo-usługowej „Miasto Twarzą do Autostrady”

2008-08-08 09:46

"Nowoczesna gmina" - program kompleksowych szkoleń

Projekt „Nowoczesna gmina - program kompleksowych szkoleń służących wzmocnieniu samorządu i wsparciu procesów demokratyzacji w Jaworznie” został złożony 16 kwietnia 2007 roku w ramach ogłoszonego naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach priorytetu dotyczącego Rozwoju Zasobów Ludzkich, ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Projekty i programy
  • Projekt: Miasto Twarzą do Autostrady
  • Projekt: Rynek od.nowa
  • Projekt: Gospodarcza Brama Śląska
  • Projekt: Jaworznicki Park Przemysłowy
  • Program: Modernizacja i rozbudowa kanalizacji
  • Projekt: Innowacyjne Jaworzno