Badania opinii mieszkańców

TNS Pentor, a wcześniej Pentor Research International, oddział Katowice przeprowadził w 2004, 2006, 2008 i 2011 roku badanie opinii mieszkańców Jaworzna o stanie miasta, warunkach życia i oczekiwaniach wobec władz miejskich. Badanie zostało zrealizowane przy wykorzystaniu wywiadu telefonicznego wspomaganego komputerowo (technika CATI). Zrealizowano 600 wywiadów. Próba została dobrana kwotowo ze względu na płeć, wiek i wykształcenie respondentów.

CATI-wywiad.jpg

Wywiad telefoniczny jest najlepszą techniką zbierania informacji w przypadku badań opinii publicznej. Jednak unowocześnienie metody dało możliwość praktycznie nieograniczonego jej wykorzystania zarówno w typowych badaniach konsumenckich, jak i bardzo specyficznych badaniach biznesowych.

Podstawowe zalety techniki CATI to:

  1. Szybkość realizacji badania w porównaniu do tradycyjnych kwestionariuszy przeprowadzanych „w terenie”.
  2. Wiarygodność, rzetelność i poprawność otrzymanych danych dzięki stałej kontroli próby i wykluczeniu wszelkich pomyłek ankieterskich (system komputerowy kontroluje przeprowadzane wywiady i czuwa nad doborem próby).
  3. Łatwiejszy kontakt z respondentem, możliwość umówienia się na wywiad w czasie najdogodniejszym dla respondenta, a w razie konieczność niewielka trudność w ponownym skontaktowaniu się z badanym (istnieje wtedy pewność, że odpowiedzi udzielane na pytania są wyczerpujące i dokładne).

Instytut Pentor TNS Pentor przestrzega międzynarodowych standardów badawczych, które zakładają ochronę danych nie tylko Zleceniodawców, ale także respondentów, którzy dobrowolnie zgadzają się wziąć udział w projektach badawczych realizowanych przez Instytut.