Konsultacje Społeczne

Tytuł Opis
Folder Odpady - dodatkowe usługi Projekt uchwały RM w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowan...
Folder Zmiany nazw ulic Projekt uchwały RM w sprawie sprostowania i ujednolicenia pisowni istniejących nazw ulic i placów na terenie miasta Jaworzna.
Folder WPGMZG Projekt uchwały RM w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasta Jaworzna na lata 2013 - 2017.
Folder Odpady - wzór deklaracji Projekt uchwały RM w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomo...
Folder Odpady - opłaty Projekt uchwały RM w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Jaworzna....
Folder Nowe drogi gminne Projekt uchwały RM w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu na terenie Gminy Miasta Jaworzna.
Folder Ochrona środowiska - dofinansowanie inwestycji Projekt uchwały RM w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu miasta na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony �..
Folder Statut Szpitala Projekt uchwały RM w sprawie zmiany statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie.
Folder Statut DPS Projekt uchwały RM w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej w Jaworznie.
Folder Budżet 2013 Projekt uchwały RM w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok miasta Jaworzna.
Folder Podatek od nieruchomości Projekt uchwały RM w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok obowiązujących na terenie miasta Jaworzna.
Folder Podatek od środków transportowych Projekt uchwały RM w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok obowiązujących na terenie miasta Jaworzna
Folder Wzory formularzy deklaracji podatkowych Projekt uchwały RM w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych dla celów ustalenia podatku od nieruchomości, rolnego i leś...
Folder OWR Sosina - regulamin Projekt uchwały RM w sprawie przyjęcia Regulaminu Ośrodka Wypoczynkowo-Rekreacyjnego "Sosina" w Jaworznie.
Folder Teatr Sztuk - Statut Projekt uchwały RM w sprawie nadania statutu samorządowej artystycznej instytucji kultury pod nazwą "Centrum Kultury - Teatr Sztuk w Jaworznie".
Folder Statut MOPS Projekt uchwały RM w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Jaworznie.
Folder Statut OIK Projekt uchwały RM w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Interwencji Kryzysowej w Jaworznie.
Folder Podział na okręgi wyborcze Projekt uchwały RM w sprawie podziału miasta Jaworzna na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów, granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wy...
Folder Statut SPZOZ ZPO Projekt uchwały RM w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Jaworznie.
Folder Statut ORWdDN Projekt uchwały RM w sprawie zmiany statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego dla Dzieci Niepełnospr...
Zobacz także: