Dzieci

Projekt uchwały RM w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

File projekt uchwały
 
File uzasadnienie do projektu
 
File wynik konsultacji