eM Band - statut

Projekt uchwały RM w sprawie nadania statutu samorządowej artystycznej instytucji kultury pod nazwą "eM Band" Orkiestra Rozrywkowa Miasta Jaworzna.

File projekt uchwały
 
File załącznik: projekt statutu
 
File uzasadnienie do projektu
 
File wynik konsultacji