Konsultacje Społeczne

Tytuł Opis
Folder Uchwała budżetowa na 2011 Projekt uchwały w sprawie: uchwały budżetowej na 2011 r. miasta Jaworzna.
Folder Stawki opłat za odpady i nieczystości Projekt uchwały w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nie...
Folder Rozkład godzin pracy aptek Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie miasta Jaworzna
Folder Zmiana Statutu Miasta Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statusu Miasta
Folder Zespół Interdyscyplinarny Projekt uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy ...
Folder Podatek leśny Projekt uchwały w sprawie określenia na 2011 rok zwolnień z podatku leśnego
Folder Podatek od nieruchomości Projekt uchwały w sprawie określenia na 2011 rok wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Jaworzna
Folder Podatek od środków transportowych Projekt uchwały w sprawie określenia na 2011 rok wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie miasta Jaworzna
Folder Pomoc socjalna dla uczniów Projekt uchwały RM w Jaworznie w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie...
Folder Stypendia sportowe Projekt uchwały w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień Miasta Jaworzna dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe ...
Folder Programu Współpracy na 2011 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Jaworzna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność po�..
Zobacz także: