Konsultacje Społeczne

Tytuł Opis
Folder Statut PPOW Projekt uchwały RM w sprawie nadania Statutu Powiatowej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Jaworznie.
Folder Statut OW Projekt uchwały RM w sprawie nadania Statutu Ognisku Wychowawczemu w Jaworznie.
Folder Regulamin utrzymania czystości i porządku Projekt uchwały RM w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jaworzna.
Folder Zasady sprzedaży lokali mieszkalnych Projekt uchwały RM w sprawie zasad sprzedaży na rzecz najemców samodzielnych lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Miasta Jaworzna.
Folder Program współpracy z NGO na 2013 r. Projekt uchwały RM w sprawie Programu współpracy Gminy Miasta Jaworzna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożyt...
Folder Statut Szpitala Projekt uchwały RM w sprawie zmiany statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie.
Folder Opłaty za usuwanie pojazdów Projekt uchwały RM w sprawie wysokości opłat związanych z usuwaniem pojazdów z dróg oraz ich przechowywaniem na parkingu strzeżonym na koszt właściciel...
Folder Ulica adm. Andrzeja Karwety Projekt uchwały RM w sprawie nadania drodze wojewódzkiej nazwy ulica adm. Andrzeja Karwety.
Folder Ulica Jana Pawła II Projekt uchwały RM w sprawie nadania drodze krajowej nazwy ulica Jana Pawła II.
Folder Rondo WOŚP Projekt uchwały RM w sprawie nadania rondu nazwy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Folder Szpital - zmiana statutu Projekt uchwały RM w sprawie zmiany statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie.
Folder OSP - ekwiwalent Projekt uchwały RM w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych.
Folder Garaże - własność Projekt uchwały RM w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu na własność garaży oraz oddania w użytkowanie wieczyste działek, stanowiących własnoś...
Folder Wynajmowanie pomieszczeń Projekt uchwały RM w sprawie zasad wynajmowania tymczasowych pomieszczeń wchodzących w skład zasobu tymczasowych pomieszczeń Gminy Miasta Jaworzna.
Folder Park Gminny "Gródek" Projekt uchwały RM w sprawie ustanowienia Parku Gminnego "Gródek".
Folder eM Band - statut Projekt uchwały RM w sprawie nadania statutu samorządowej artystycznej instytucji kultury pod nazwą "eM Band" Orkiestra Rozrywkowa Miasta Jaworzna.
Folder Archetti - statut Projekt uchwały RM w sprawie nadania statutu samorządowej artystycznej instytucji kultury pod nazwą "Archetti" Orkiestra Kameralna Miasta Jaworzna.
Folder Teatr Sztuk - statut Projekt uchwały RM w sprawie nadania statutu samorządowej artystycznej instytucji kultury pod nazwą "Teatr Sztuk w Jaworznie".
Folder ulica Radwańskich Projekt uchwały RM w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy ulica Radwańskich
Folder Odpady - wzory deklaracji Projekt uchwały RM w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
Zobacz także: