Konsultacje Społeczne

Tytuł Opis
Folder Odpady - dodatkowe usługi Projekt uchwały RM w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowan...
Folder Odpady z nieruchomości niezamieszkalnych Projekt uchwały RM w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komu...
Folder Odbiór odpadów komunalnych Projekt uchwały RM w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowani...
Folder Termin opłat za gospodarowanie odpadami Projekt uchwały RM w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Folder Wybór metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami Projekt uchwały RM w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
Folder Ulica Dąbrowszczaków Projekt Uchwały RM w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej - ul. Dąbrowszczaków położonej na terenie Gminy Miasta Jaworzna i wyłączenia jej z uży...
Folder Zasady sprzedaży samodzielnych lokali użytkowych Projekt uchwały RM w sprawie zasad sprzedaży samodzielnych lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Miasta Jaworzna.
Folder upoważnienie dla Dyr. MZNK Projekt uchwały RM w Jaworznie w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie do załatwiania indywidualnych spra...
Folder Statut SPZOZ ZP-O Projekt uchwały RM w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Zakładowi Pielęgnacyjno - Opiekuńczemu w Jaworznie.
Folder Statut Szpitala Projekt uchwały RM w sprawie nadania statutu samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej Szpitalowi Wielospecjalistycznemu w Jaworznie.
Folder Statut ORWdDN Projekt uchwały RM w Jaworznie w sprawie nadania statutu samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej Ośrodkowi Rehabilitacyjno - Wychowawczemu dla ...
Folder Przystanki Uchwała RM w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/155/2011 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyj...
Folder Dzieci Projekt uchwały RM w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia...
Folder Apteki Projekt uchwały RM w Jaworznie w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie miasta Jaworzna.
Folder Dotacje - ochrona powietrza Projekt uchwały RM w Jaworznie w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu miasta na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakre...
Folder Dofinansowanie kosztów inwestycji w ochr. środowiska Uchwała RM w sprawie zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej ...
Folder Przystanki komunikacyjne Projekt uchwały RM w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/155/2011 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia przystanków komu...
Folder Przyłącza kanalizacyjne Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przyjęcia Programu budowy przyłączeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Miasta Jaworzna w latach 2012-20...
Folder Stawki opłat za odpady komunalne Projekt uchwały RM w Jaworznie w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie pozbywania się zebranych ...
Folder Projekt uchwały budżetowej Projekt w sprawie uchwały budżetowej na rok 2012 miasta Jaworzna.
Zobacz także: