Konsultacje Społeczne

Tytuł Opis
Folder Podatek od środków transportowych 2012 r. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok obowiązujących na terenie miasta Jaworzna
Folder Podatek od nieruchomości 2012 Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok obowiązujących na terenie miasta Jaworzna
Folder Wynajmowanie lokali mieszkaniowych Projekt uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Jaworzna
Folder Warunki i tryby finansowania rozwoju sportu Projekt Uchwały RM w sprawie określenia celu publicznego z zakresu sportu oraz warunków i trybu finansowania rozwoju sportu
Folder Przystanki komunikacyjne Projekt uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych będących własnością ...
Folder Opłaty za przystanki Projekt uchwały RM w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych będących własnością Gm...
Folder Drogi gminne Projekt uchwały RM w sprawie zaliczenia drogi na terenie Gminy Miasta Jaworzna do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu.
Folder Dofinansowanie kosztów inwestycji w ochr. środowiska Projekt uchwały RM w sprawie zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodark...
Folder NGO 2012 Projekt uchwały RM w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012...
Folder Akcje w spółkach prawa handlowego Projekt uchwały RM w sprawie określenia zasad wnoszenia, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego.
Folder Statut samorządowej instytucji kultury Projekt uchwały RM w sprawie nadania statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą "Teatr Sztuk w Jaworznie"
Folder Wzór formularzy deklaracji Projekt uchwały RM zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych dla celów ustalenia podatku od nieruch...
Folder Stawki podatki od nieruchomości Projekt uchwały RM zmieniająca uchwałę w sprawie określenia na 2011 rok wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Jawo...
Folder Usuwanie pojazdów Projekt uchwały RM w sprawie wysokości opłat związanych z usuwaniem pojazdów z dróg oraz ich przechowywaniem na parkingu strzeżonym na koszt właściciel...
Folder Transport gminny - opłaty Projekt uchwały RM w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych oraz opłaty manipulacyjnej w odniesieniu do gminnego transportu zbiorowego w Jawo...
Folder Dotacje Projekt uchwały w sprawie trybu postępowania o udzielanie dotacji z budżetu miasta Jaworzna podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedz...
Folder Regulamin utrzymania czystości i porządku Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jaworzna.
Folder Statut Muzeum Projekt uchwały Rady Miejskiej zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Muzeum Miasta Jaworzna.
Folder Przedszkola Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za świadczenia udzielane przez pr...
Folder Zmiana Statutu Miasta Projekt uchwały Rady Miejskiej o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Jaworzna
Zobacz także: