Statut ORWdDN

Projekt uchwały RM w Jaworznie w sprawie nadania statutu samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej Ośrodkowi Rehabilitacyjno - Wychowawczemu dla Dzieci Niepełnosprawnych w Jaworznie

File projekt uchwały
 
File załącznik: projekt statutu
 
File uzasadnienie do projektu
 
File wynik konsultacji