Statut SPZOZ ZP-O

Projekt uchwały RM w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Zakładowi Pielęgnacyjno - Opiekuńczemu w Jaworznie.

File projekt uchwały
 
File załącznik: projekt statutu
 
File uzasadnienie do projektu
 
File wynik konsultacji