Miejski Rzecznik Konsumentów

Krystyna Banasik

ul. Plac Górników 5, pok. 20
tel. (+48 32) 6181 777
fax (+48 32) 6181 723
rzecznik.konsumentow@um.jaworzno.pl

 

Do zadań Miejskiego Rzecznika Konsumentów należy w szczególności:

 • zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony ich interesów;
 • wytaczanie powództw na rzecz konsumentów  oraz wstępowanie za ich zgodą do toczącego  się postępowania w sprawach o ochronę  interesów konsumentów;
 • składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów;
 • współdziałanie z właściwymi terytorialnie delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz organizacjami, do których zadań statutowych należy ochrona interesów konsumentów;
 • występowanie z żądaniem wszczęcia postępowania antymonopolowego oraz występowanie przeciwko czynom nieuczciwej konkurencji;
 • występowanie z wnioskami do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotyczącymi wszczęcia postępowania w sprawie praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów.

 

Mieszkańcy Jaworzna mogą zgłaszać się do Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów:
 • osobiście - w godzinach pracy Urzędu;
 • telefonicznie tel. (+48 32) 6181 777;
 • korespondencyjnie - Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów, Plac Górników 5, 43-600 Jaworzno;
 • pocztą elektroniczną: rzecznik.konsumentow@um.jaworzno.pl
  Miejski Rzecznik Konsumentów odpowiada jedynie na e-maile zawierające dane nadawcy.

 

Rzecznik wykonuje swoje zadania przez zapewnienie konsumentom bezpłatnych porad prawnych, występowanie do przedsiębiorców w spornych sprawach w formie mediacji. Rzecznik Konsumentów nie ma uprawnień kontrolnych, nie może wydawać nakazów, zakazów, nakładać kar.

W sytuacji, gdy konsument jest zainteresowany bezpośrednią pomocą rzecznika, polegającą na podjęciu interwencji u przedsiębiorcy powinien złożyć wniosek wraz z dokumentacją sprawy.

Wzory dokumentów do pobrania: