Prawo lokalne

Mieszkańcy Jaworzna zamieszkali na terytorium miasta tworzą wspólnotę samorządową. Mieszkańcy podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym poprzez wybory i referendum lub za pośrednictwem organów gminy: Rady Miasta oraz Prezydenta Miasta.

temida.gif

O ustroju gminy stanowi ustawa z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz.U.01.142.1591) oraz uchwalany przez Radę Miasta - Statut Miasta Jaworzna.

Rada podejmuje uchwały, które (za wyjątkiem przepisów szczególnych) zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady. Podjęcie bądź odrzucenie uchwały poprzedza określona ścieżka legislacyjna (od przygotowania projektu uchwały, poprzez opiniowanie go, wnoszenie poprawek i autopoprawek, dyskusji aż do głosowania). Podjęte uchwały są kierowane w trybie nadzoru do Wojewody i Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Organem wykonawczym jest Prezydent Miasta. Reprezentuje on gminę na zewnątrz i kieruje jej bieżącymi sprawami. Do jego zadań należy przygotowywanie projektów uchwał Rady Miasta, określenie sposobu wykonywania uchwał, gospodarowania mieniem komunalnym, wykonanie budżetu. Prezydent podejmuje decyzje w formie zarządzeń, poleceń służbowych i pism okólnych, może także upoważnić swoich Zastępców oraz pracowników Urzędu Miejskiego do wydawania w jego imieniu decyzji w sprawach z zakresu administracji publicznej.